اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


تحلیل وضعیت برنامه عملیاتی نیروی انسانی

جلسه تحلیل وضعیت برنامه عملیاتی نیروی انسانی با حضور جانشین معاونت توسعه برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه در سال98

 

جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه در سه ماهه اول سال 98 با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه

جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه بررسی وضعیت اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه

جلسه بررسی وضعیت  اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه پایش برنامه عملیاتی در سه ماهه اول سال 98 و چالش ها

جلسه پایش برنامه عملیاتی در سه ماهه اول سال 98 و چالش ها با حضور معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری مجدد مناقصه واگذاری ارائه خدمات پیش بیمارستانی پایگاه های اورژانس جاده ای 115

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد ارائه خدمات پيش بيمارستاني پایگاه های جاده ای اورژانس 115 (دهبکری،ابارق،تهرود،نظام شهر وکروک) خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال از تاریخ 98/05/01 لغایت 99/04/31 به بخش خصوصی واگذار نماید.

ادامه خبر