جلسه ی هم اندیشی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بم

جلسه ی هم اندیشی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بم

جلسه ی هم اندیشی مدیران گروههای فنی معاونت بهداشت و کارشناسان مسوول مرکز بهداشت شهرستان بم با حضور معاون بهداشت ، معاون فنی معاونت بهداشت و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بم با موضوع طرح تحول سلامت شهری برگزار شد.


دراین جلسه ضمن تبادل نظرات ، آموزش سامانه سیب با محوریت پرداخت عملکردی هم انجام شد.


1398/04/20
195