کارگاه بیماریهای اسکلتی عضلانی ناشی از کار برگزارشد

کارگاه بیماریهای اسکلتی عضلانی ناشی از کار برگزارشد

به همت گروه بهداشت محیط حرفه ای معاونت بهداشت کارگاه بیماریهای اسکلتی عضلانی ناشی از کار جهت آشنایی و آموزش بازرسین بهداشت حرفه ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.


هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی با این بیماریها و چگونگی پیشگیری از بروز آن می باشد.


1398/04/20
105