توانمندسازی داوطلبین سلامت در پیشگیری ازبیماریهای منتقله از ناقلین

توانمندسازی داوطلبین سلامت در پیشگیری ازبیماریهای منتقله از ناقلین

برگزاری کارگاه توانمندسازی داوطلبان سلامت در پیشگیری از بیماریهای منتقله از ناقلین جهت کارشناسان و مربیان شهری داوطلبان سلامت هدف از برگزاری کارگاه : توانمندسازی داوطلبان سلامت محله در آموزش و پیشگیری از بیماریهای منتقله از ناقلین منجمله بیماری دنگ ، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ، سالک و کلاآزار که در فصل تابستان شیوع بیشتری پیدا می کنند به خانوارهای تحت پوشش .


1398/04/20
90