اعلام زمان تبلیغات انتخابات نظام پرستاری

اعلام زمان تبلیغات انتخابات نظام پرستاری

 زمان تبلیغات انتخابات نظام پرستاری بدین شرح است:


کاندیدای محترم پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان بدینوسیله زمان شروع تبلیغات کاندیداها از تاریخ 1398/04/11 لغایت 1398/04/19 اعلام می گردد؛ با توجه به ضوابط ماده 46 آیین نامه برگزاری انتخابات :

ماده 46- کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی خود یا نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به چاپ اطلاعیه دیواری، اعلامیه، زندگینامه و دیگر آگهی های تبلیغاتی و برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام نمایند.

تبصره1: به منظور ساماندهی و تاثیرگذاری تبلیغات نامزدهای انتخابات نظام پرستاری در سراسر کشور، روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و مسئولین شبکه های بهداشتی و درمانی و سایر مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی اعم از تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، بخش خصوصی، خیریه و ... موظف اند مکان هایی را جهت تبلیغات مشخص و در جهت برگزاری انتخابات پرشور همکاری نمایند.

تبصره 2- کلیه کاندیداها و طرفداران آنها موظف اند در انجام تبلیغات شئون اسلامی، اخلاقی و قوانین جاری کشور را مراعات نمایند.


1398/04/11
314