جلسه بسیج ملی کنترل فشار خون

جلسه بسیج ملی کنترل فشار خون

جلسه بسیج ملی کنترل فشار خون با مسئول واحدهای ستادی شبک بهداشت فهرج


برگزاری جلسه بسیج ملی کنترل فشار خون در جهت نحوه ارائه گزارش واحدها با حضور مدیر شبکه و بهداشت شهرستان فهرج در تاریخ 98/3/22 برگزار شد.  


1398/03/22
94