آگهی مجدد مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس

آگهی مجدد مناقصه  امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بم در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس را از تاریخ1 / 05 / 98 لغایت 31 / 04 /99  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید.


بسمه تعالی

آگهی مجدد مناقصه عمومی شماره ط-پ- 2-3 /1398

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بم در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس را از تاریخ1 / 05 / 98 لغایت 31 / 04 /99  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد واطلاعات بیشتر مناقصه به آدرس اینترنتی  www. Mubam.ac.ir یا دانشگاه علوم پزشکی بم به آدرس بلوار شهید رجائی- سایت اداری- واحد مناقصات مراجعه نمایند.

* برآورد اولیه به مبلغ 360 / 629 / 663 / 43 ریال می باشد.

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000 / 182 / 183 / 2 ریال می باشد که الزاماً به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره IR170100004101095052135266 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام رد وجوه سپرده  دانشگاه علوم پزشکی بم می باشد. (ضمناً با توجه به نامه شماره 100/1249 مورخ 97/10/01 وزارت بهداشت ضمانتنامه بانک اقتصاد نوین قابل قبول نمی باشد.)

* مهلت دریافت اسناد: از روزسه شنبه 98/03/21  لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 098/04/01 

* مهلت تسلیم پیشنهادات: از روز شنبه98/03/25 لغایت پایان وقت اداری روزسه شنبه 98/04/11 به دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی بم می باشد

*بازگشایی پاکات :راس  ساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ 98/04/12  دردفترمعاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم میباشد

*ضمناً جلسه توجیهی یک شنبه مورخ98/04/09 ساعت 9 صبح پردیس دانشگاه

تلفن تماس: (پردیس) 44217376-034

تلفن تماس: (امور مناقصات دانشگاه) 44344601-034

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

انالیز غذایی شام

آنالیز غذایی ناهار

برگ پیشنهادقیمت

پیوست شماره 9

پیوست شماره4

پیوست شماره6

جدول وجرائم

شرایط اولیه مناقصه

طبخ دانشجویی قرارداد

فراخوان طبخ پردیس


1398/03/21
129