آگهی مجدد مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس

آگهی مجدد مناقصه  امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بم در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس را از تاریخ1 / 05 / 98 لغایت 31 / 04 /99  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید.


بسمه تعالی

آگهی مجدد مناقصه عمومی شماره ط-پ- 2-3 /1398

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بم در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس را از تاریخ1 / 05 / 98 لغایت 31 / 04 /99  از طریق مناقصه عمومی یک م