برگزاری اولین جلسه ی کارگروه مدیریت پسماند درسال 98

برگزاری اولین جلسه ی کارگروه مدیریت پسماند درسال 98

باتوجه به معضلات مدیریت پسماندهای ویژه درپزشکی حوزه ی دانشگاه علوم پزشکی بم اولین کارگروه مدیریت پسماند درسال 98 با حضور رییس دانشگاه ، معاون بهداشت ، سرپرستان شبکه ومرکز بهداشت شهرستانها ، نماینده ی شهرداری ، مسوول سلامت دهان ودندان معاونت بهداشت ، نماینده ی معاونت درمان  و مدیر گروه سلامت محیط وکار معاونت  در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.


دراین جلسه پس از بحث وتبادل نظر اعضا و بررسی مصوبات جلسات قبل تصمیماتی اتخاذ شد که اهم این تصمیمات به شرح ذیل می باشد:

1-تصمیم گیری درخصوص دفع پسماندهای ویژه مراکز خصوصی ومطب ها

2- چگونگی دفع پسماند جیوه دندانپزشکی

3-نحوه ی دفع پسماند مراکز بهداشتی و درمانی شهرستانها


1398/01/26
27