برگزاری جلسه ی هم اندیشی حوزه ی ریاست معاونت بهداشت و مدیران گروه

برگزاری جلسه ی هم اندیشی حوزه ی ریاست معاونت بهداشت و مدیران گروه

اولین جلسه ی گروههای تخصصی معاونت بهداشت وحوزه ی ریاست معاونت در سال جدید برگزار شد.


در این جلسه ضمن بررسی چالشهای سال 97 مقرر شد کلیه ی شاخصهای سال 97 تدوین و اولویتهای سال جاری در هر مدیریت  مشخص گردد . همچنین بنا به تصمیمات حوزه ی ریاست معاونت مقرر گردید آموزش تخصصی سامانه ی یکپارچه بهداشت (سیب) در نیمه اول اردیبهشت انجام شود.

 پایش های محیطی از مراکز وشبکه های بهداشت تحت پوشش نیز از نیمه ی دوم خرداد ماه آغاز گردد.


1398/01/26
22