جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان بم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان بم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان با حضور فرماندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان با توجه بارندگی های شدید و  سیلاب های اخیر در برخی منا