تقدیروتشکر مدیرکل دفتر مدیریت غیرواگیر از معاون بهداشت

تقدیروتشکر مدیرکل دفتر مدیریت غیرواگیر از معاون بهداشت

تقدیروتشکر دکتر افشین استوار مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر از معاون بهداشت 


دکتر افشین استوار با عنایت به حمایت وراهنمایی معاون بهداشت از مدیران مرتبط برنامه ژنتیک که موجب ارتقاء برنامه ها وپیشبرد آنها بویژه در بستر برنامه تحول سلامت درسال 97 از معاون بهداشت تقدیر کردند.


1397/12/22
106