اجرای طرح دیده وری در زندان

اجرای طرح دیده وری در زندان

طبق روال همه ساله طرح دیده وری در زندان مرکزی شهرستان بم از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم به مدیریت گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر توسط کارشناس برنامه ایدز معاونت طی سه روز اجرا شد.


تعداد 250 نفر زندانی مسقر دربندهای مختلف زنان ومردان بطور تصادفی انتخاب شده سپس نمونه گیری وغربالگری HIVایشان انجام می گیرد ، در پایان نتایج بصورت محرمانه در اختیار مسوولین زندان وزندانیان غربالگری شده قرار می گیرد.


1397/12/22
59