برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خطر در دانشگاه علوم پزشکی بم

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خطر در دانشگاه علوم پزشکی بم

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، دوره آموزشی مدیریت خطر بر اساس مدل شناسایی خطرات FMEA  با حضور جمعی از مدیران ، پرستاران و کارشناسان  با هدف تقلیل حوادث تلخ شغلی وشناسایی خطرات موجود در محیط کارو ارزیابی آنها به منظور طراحی برنامه های مناسب و واکنش درصورت بروز خطر هیجدهم دیماه سال جاری در محل سالن کنفرانس مجموعه اداری بیمارستان پاستور بم برگزار شد.


بنا بر این گزارش، دوره مذکور با  این عناوین: معرفی تکنیکFMEA بیان مسأله، ضرورت ها و اهداف، مراحل فرآیندFMEA، محاسبهRPN کاربردFMEA ، مدیریت خطر در آسیب های شغلی و شناسایی منابع و نیز عوارض بالقوه یا قطعی شناسایی تدابیر حفاظتی و همچنین نحوه تکمیل فرم FMEA و تهیه لیست از اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی، برنامه ریزی و توسط سرکار خانم سمیه مؤیدی کارشناس ارشد پرستاری و سرکار خانم معصومه آبیار کارشناس بهداشت حرفه ای آموزش داده شد. 

خاطر نشان می شود این دوره دارای 5 نمره امتیاز بازآموزی بوده که در سامانه آموزش مداوم برای شرکت کنندگان در این کارگاه منظور خواهد شد.

 


1397/10/21
73