جلسه هم اندیشی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جهت ارتقاء و توسعه اورژانس پیش بیمارستانی

جلسه هم اندیشی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جهت ارتقاء و توسعه اورژانس پیش بیمارستانی

جلسه هم اندیشی ریاست محترم دانشگاه به همراه معاونین با ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 در دفتر دکتر عباس زاده برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بم، جلسه ای با حضور دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه، دکتر صدیقی معاون توسعه، آقای مهرورز مدیر بودجه و دکتر شیخ رابری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و معاونین وی در دفتر ریاست سه شنبه 18 دیماه 97 برگزار شد.

در این جلسه مسائل و مشکلات اورژانس پیش بیمارستانی  از جمله اولویت ساخت چهار پایگاه استیجاری اورژانس 115، حصارکشی 3 پایگاه جاده ای شورگز، شهدوستی و بروات و بازسازی پایگاه های مستهلک و تاسیس پایگاه های جدید برای کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و افزایش کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


1397/10/19
93