برنامه زمان بندی ارائه پوسترهای ششمین کنگره اخلاق پرستاری

برنامه زمان بندی ارائه پوسترهای ششمین کنگره اخلاق پرستاری

برنامه زمان بندی ارائه پوسترهای ششمین کنگره اخلاق پرستاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بم


ششمین کنگره اخلاق پرستاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار می شود.

برنامه زمان بندی ارائه پوسترهای ششمین کنگره اخلاق پرستاری

فهرست پوسترها

لیست پوستر صبح چهارشنبه

لیست پوستر عصر چهارشنبه

لیست پوستر جهت ارائه صبح روز پنج شنبه

لیست پوستر جهت ارائه بعد از ظهر روز پنج شنبه


1397/12/06
270