فراخوان مناقصه دو گانه عملیات تکمیلی مرکز جامع و پانسیون پزشک محمد اباد ریگان و پانسیون پزشک رستم اباد نرماشیر

فراخوان مناقصه دو گانه عملیات تکمیلی مرکز جامع و پانسیون پزشک محمد اباد ریگان و  پانسیون پزشک رستم اباد نرماشیر

                                                           اگهی مناقصه شماره  ف-5-10/97

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، پروژه های 2 گانه مشروحه ذیل واقع در شهرستان های ریگان و نرماشیر را به صورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 


مشخصات پروژه ها:

1- اجرای عملیات تکمیلی یک دستگاه مرکز جامع سلامت به مساحت 502 مترمربع و عملیات تکمیلی یک دستگاه پانسیون پزشک به مساحت 84 متر مربع در روستای محمد آباد ریگان.

2- اجرای عملیات تکمیلی یک دستگاه پانسیون پزشک به مساحت 405 مترمربع در رستم آباد نرماشیر.

• مدت اجرای پروژه ها در هر یک از مناطق دوگانه:  8 ماه شمسی.

• برآورد اولیه پروژه: بر مبنای فهرست بهای پایه سال 1397  برای هر یک از موارد به شرح ذیل می باشد:

- ردیف شماره 1 فوق به مبلغ 12.318.099.618 (دوازده میلیارد و سیصد و هجده میلیون و نود و نه هزار و ششصد و هجده) ریال.

- ردیف شماره 2 فوق به مبلغ 7.270.306.175 (هفت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون و سیصد و شش هزار و یکصد و هفتاد و پنج) ريال. 

• اعتبار طرح: عمرانی

• نحوه پرداخت: توامان به صورت نقد و اوراق اسناد خزانه اسلامی 

• مشاور: شرکت مهندسین مشاور آیت پی

• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

- برای ردیف 1 به مبلغ 615.904.981 (ششصد و پانزده میلیون و نهصد و چهار هزار و نهصد و هشتاد و یک) ریال.

- برای ردیف 2 به مبلغ 363.515.309 (سیصد و شصت و سه میلیون و پانصد و پانزده هزار و سیصد و نه) ريال.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه بایستی قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر در صورت درخواست مناقصه گذار بوده و یا با واریز نقدی به حساب شماره 218578696 نزد بانک رفاه کارگران به نام سپرده طرح های عمرانی دانشگاه، تهیه و در پاکت "الف" تحویل مناقصه گزار گردد.

• کد اقتصادی کارفرما:  411398317411

• قرارداد براساس بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 1396/05/04 (سرجمع) منعقد می گردد.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:

• دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

• دارا بودن تجربه، حسن سابقه مورد تایید کارفرمایان مربوطه و فقدان سوء پیشینه حرفه ای.

• دارا بودن توان مالی و پشتیبانی، تجهیزات و ماشین آلات.

محل و مهلت دریافت اسناد:

• متقاضیان واجد شرایط ذکر شده می توانند با مراجعه به دفتر امور مناقصات دانشگاه (واقع در بم – میدان سرداران شهید – بلوار شهید رجایی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم) یا به ادرس سایت دانشگاه نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

• مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 1397/10/08 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 می‎باشد.

• مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات می باشد.

• محل و مهلت تحویل پاکات: دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم و از روز شنبه مورخ 1397/10/15 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/10/24می باشد.

• تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز سه شنبه مورخ 1397/10/25 در دفتر حوزه مدیریت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم می باشد.

• سایت دانشگاه : www.mubam.ac.ir

محمد آباد ریگان

اسناد نهایی محمد اباد ریگان

 نقشه مرکز جامع سلامت محمدآباد ریگان

نقشهپانسیون پزشک محمدآباد ریگان

رستم آباد

اسناد نهایی رستم آباد نرماشیر

نقشه پانسیون پزشک رستم آباد نرماشیر


1397/10/07
263