فراخوان مناقصه دو گانه عملیات تکمیلی مرکز جامع و پانسیون پزشک محمد اباد ریگان و پانسیون پزشک رستم اباد نرماشیر