اصلاحیه مناقصه اجرای سازه ساختمان ستاد مرکز بهداشت شهرستانهای ریگان و فهرج

اصلاحیه مناقصه اجرای سازه ساختمان ستاد مرکز بهداشت شهرستانهای ریگان و فهرج

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، پروژه های مشروحه ذیل واقع در شهرستان های ریگان و فهرج را به صورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

مشخصات پروژه ها:

1- اجرای سازه ساختمان ستاد مرکز بهداشت در دو طبقه به مساحت 1122 متر مربع و سازه ساختمان پایگاه بهداشت در یک طبقه به مساحت 249 متر مربع واقع در شهر ریگان.

2- اجرای سازه ساختمان ستاد مرکز بهداشت در دو طبقه به مساحت 1122 متر مربع، سازه ساختمان پایگاه بهداشت در یک طبقه به مساحت 249 متر مربع و سازه ساختمان آزمایشگاه آب در یک طبقه به مساحت 105 متر مربع واقع در شهر فهرج.

 


آگهی مناقصه عمومی مجدد شماره  ف-4-9/97

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، پروژه های مشروحه ذیل واقع در شهرستان های ریگان و فهرج را به صورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

مشخصات پروژه ها:

1- اجرای سازه ساختمان ستاد مرکز بهداشت در دو طبقه به مساحت 1122 متر مربع و سازه ساختمان پایگاه بهداشت در یک طبقه به مساحت 249 متر مربع واقع در شهر ریگان.

2- اجرای سازه ساختمان ستاد مرکز بهداشت در دو طبقه به مساحت 1122 متر مربع، سازه ساختمان پایگاه بهداشت در یک طبقه به مساحت 249 متر مربع و سازه ساختمان آزمایشگاه آب در یک طبقه به مساحت 105 متر مربع واقع در شهر فهرج.

• مدت اجرای پروژه ها در هر یک از مناطق:  8 ماه شمسی.

• برآورد اولیه:   بر مبنای فهرست بهای پایه سال 1397 برای هر یک از موارد به شرح ذیل می باشد:

- ردیف شماره 1 فوق به مبلغ 6.279.364.143 (شش میلیارد و دویست و هفتاد و نه میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و یکصد و چهل و سه) ریال.

- ردیف شماره 2 فوق به مبلغ 6.858.744.522 (شش میلیارد و هشتصد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و بیست و دو) ریال.

- اعتبار طرح: عمرانی

• نحوه پرداخت: توامان به صورت نقد و اوراق اسناد خزانه اسلامی 

• مشاور: شرکت مهندسین مشاور آیت پی

• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

- برای ردیف 1  به مبلغ 313.968.207 (سیصد و سیزده میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و هفت) ریال.

- برای ردیف 2 به مبلغ 342.937.226 (سیصد و چهل و دو میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و دویست و بیست و شش) ریال.

- کد اقتصادی کارفرما:  411398317411

• قرارداد براساس بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 (سرجمع) منعقد می گردد.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:

• دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

• دارا بودن تجربه، حسن سابقه مورد تایید کارفرمایان مربوطه و فقدان سوء پیشینه حرفه ای.

• دارا بودن توان مالی و پشتیبانی، تجهیزات و ماشین آلات.

محل و مهلت دریافت اسناد:

• متقاضیان واجد شرایط ذکر شده می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه و یا دفتر امور خدمات پشتیبانی واحد قراردادها (واقع در بم – میدان سرداران شهید – بلوار شهید رجایی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم) نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

• مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 1397/09/13 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/09/24 می‎باشد.

• مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات می باشد.

• محل و مهلت تحویل پاکت ها: دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم و از روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/10/08 می باشد.

• تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز یک شنبه مورخ 1397/10/09 دفتر حوزه مدیریت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم می باشد.

• شماره های تماس: 44344601-034 و 44342902-034

• سایت دانشگاه : www.mubam.ac.ir

اسناد مناقصه 

اصلاحیه اسناد مناقصه مجدد ستاد دوگانه ریگان97

اصلاحیه اسناد مناقصه مجدد ستاد سه گانه فهرج 97

نقشه ریگان 

نقشه فهرج

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم.

 


1397/10/01
192