مناقصه برون سپاری مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم

مناقصه برون سپاری مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید.


با توجه به لزوم برون سپاری خدمات سلامت اسناد مربوطه جهت اطلاع و شرکت در مناقصه اعلام میگردد.

شرایط مناقصه خدمات مراقبتهای اولیه سلامت

فراخوان مناقصه خدمات مراقبتهای اولیه سلامت

قرارداد مناقصه خدمات مراقبتهای اولیه سلامت


1397/08/15
190