اردوی گلگشت به مناسبت روز تربیت بدنی

اردوی گلگشت به مناسبت روز تربیت بدنی

گلگشت یکروزه دهبکری به مناسب روز تربیت بدنی و به همت اداره تربیت بدنی ، اداره مشاوره و حمایت های معاون محترم فرهنگی دانشجویی و همکاری اداره تعالی فرهنگی ...


گلگشت یکروزه دهبکری به مناسب روز تربیت بدنی و به همت اداره تربیت بدنی ، اداره مشاوره و حمایت های معاون محترم فرهنگی دانشجویی و همکاری اداره تعالی فرهنگی و اداره تغذیه و  کانون گردشگری ، انجمن ورزشی و بسیج دانشجویان و  بابرگزاری مسابقات (طناب کشی ، داژابال ، دارت ) و پاک سازی محیط باهمکاری دانشجویان برگزار شد.

 


1397/07/28
208